کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری
access_time

17 اردیبهشت 1398

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس :

رادیو لوژی

 • انجام رادیو گرافی
 • انجام رادیو گرافی OPG
 • انجام سونوگرافی عادی و رنگی
 • غربالگری سلامت جنین و تعیین جنسیت جنیین

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

 • انجام سونوگرافی رنگی از کلیه
 • انجام سونوگرافی از اندام های مختلف بدن
 • انجام سونوگرافی سلامت جنین
 • انجام سونوگرافی از سینه و سونو داخلی توسط پزشک متخصص رادیولوژی خانم

دستگاه های و امکانات موجود در بخش

 • دستگاه رادیولوژی دیجیتال DR
 • دستگاه OPG Ray Scan
 • دستگاه سونوگرافی Accu vix v 10

سونوگرافی

خدمات قابل ارائه :

 • انجام رادیو گرافی
 • انجام رادیو گرافی OPG
 • انجام سونوگرافی عادی و رنگی
 • غربالگری سلامت جنین و تعیین جنسیت جنیین

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

 • انجام سونوگرافی رنگی از کلیه
 • انجام سونوگرافی از اندام های مختلف بدن
 • انجام سونوگرافی سلامت جنین
 • انجام سونوگرافی از سینه و سونو داخلی توسط پزشک متخصص رادیولوژی خانم

جست و جو

خدمات تصادفی

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

داروخانه
داروخانه

داروخانه دکتر نجیبی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است