کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری
access_time

17 اردیبهشت 1398

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس :

رادیو لوژی

 • انجام رادیو گرافی
 • انجام رادیو گرافی OPG
 • انجام سونوگرافی عادی و رنگی
 • غربالگری سلامت جنین و تعیین جنسیت جنیین

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

 • انجام سونوگرافی رنگی از کلیه
 • انجام سونوگرافی از اندام های مختلف بدن
 • انجام سونوگرافی سلامت جنین
 • انجام سونوگرافی از سینه و سونو داخلی توسط پزشک متخصص رادیولوژی خانم

دستگاه های و امکانات موجود در بخش

 • دستگاه رادیولوژی دیجیتال DR
 • دستگاه OPG Ray Scan
 • دستگاه سونوگرافی Accu vix v 10

سونوگرافی

خدمات قابل ارائه :

 • انجام رادیو گرافی
 • انجام رادیو گرافی OPG
 • انجام سونوگرافی عادی و رنگی
 • غربالگری سلامت جنین و تعیین جنسیت جنیین

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

 • انجام سونوگرافی رنگی از کلیه
 • انجام سونوگرافی از اندام های مختلف بدن
 • انجام سونوگرافی سلامت جنین
 • انجام سونوگرافی از سینه و سونو داخلی توسط پزشک متخصص رادیولوژی خانم

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...