کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

متخصصین انستیتو سرطان پردیس

متخصصین انستیتو سرطان پردیس
دکتر وحید محبتی

دکتر وحید محبتی

فوق تخصص پالیتو مشاور

دکتر احمد منبتی

دکتر احمد منبتی

متخصص پاتوبیولوژی

دکتر اکبر صفائی

دکتر اکبر صفائی

متخصص پاتوبیولوژی

دکتر محسن بخشنده

دکتر محسن بخشنده

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

دکتر محمد محمدیان پناه

دکتر محمد محمدیان پناه

متخصص رادیو آنکولوژیست

دکتر نیلوفر احمدلو

دکتر نیلوفر احمدلو

متخصص رادیو آنکولوژیست

دکتر  جلال جهان بخش

دکتر جلال جهان بخش

متخصص رادیو آنکولوژیست

دکتر مجید اکرمی

دکتر مجید اکرمی

فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان

دکتر الهه وفایی

دکتر الهه وفایی

فوق تخصص هماتولوژی و آنکولوژی بالغین