کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

متخصصین انستیتو سرطان پردیس

متخصصین انستیتو سرطان پردیس
دکتر وحید محبتی

دکتر وحید محبتی

فوق تخصص پالیتو مشاور

دکتر احمد منبتی

دکتر احمد منبتی

متخصص پاتوبیولوژی

دکتر اکبر صفائی

دکتر اکبر صفائی

متخصص پاتوبیولوژی

دکتر محسن بخشنده

دکتر محسن بخشنده

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی