کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

داروخانه

داروخانه
داروخانه

داروخانه

داروخانه
access_time

18 اردیبهشت 1398

داروخانه دکتر نجیبی جهت تامین داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز کلیه بخشها، کلینیک ها و پاراکلینیک های مرکز و مشاوره دارویی بطور شبانه روزی پاسخگوی مراجعین می باشد.

جست و جو

خدمات تصادفی

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس