کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

داروخانه

داروخانه
داروخانه

داروخانه

داروخانه
access_time

18 اردیبهشت 1398

داروخانه دکتر نجیبی جهت تامین داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز کلیه بخشها، کلینیک ها و پاراکلینیک های مرکز و مشاوره دارویی بطور شبانه روزی پاسخگوی مراجعین می باشد.

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس