کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

داروخانه

داروخانه
داروخانه

داروخانه

داروخانه
access_time

18 اردیبهشت 1398

داروخانه دکتر نجیبی جهت تامین داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز کلیه بخشها، کلینیک ها و پاراکلینیک های مرکز و مشاوره دارویی بطور شبانه روزی پاسخگوی مراجعین می باشد.

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد