کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
access_time

18 اردیبهشت 1398

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس