کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
access_time

18 اردیبهشت 1398

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

داروخانه
داروخانه

داروخانه دکتر نجیبی

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس