کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
access_time

18 اردیبهشت 1398

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...