کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی
access_time

18 اردیبهشت 1398

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی آنکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است. برای دستیابی به این هدف شرح وظایفی به این بخش اختصاص داده شده است که در سه زیر گروه دوزیمتری و تضمین کیفیت شتاب دهنده ها، طراحی درمان و حفاظت پرتویی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
وظایف تیم دوزیمتری و تیم تضمین کیفیت شتاب دهنده ها:

  • مشخصات عملکردی، تست های پذیرش و راه اندازی تجهیزات جدید
  • کالیبراسیون دستگاههای تولید اشعه و منابع رادیواکتیو
  • توسعه و نگهداری برنامه تضمین کیفیت برای تمام روشهای درمانی و تجهیزات برای اطمینان از اینکه بیماران دز تجویز شده و توزیع دز دقیق و قابل قبول را دریافت کرده اند.
  • نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون چشمه ها و اندازه گیری دز اشعه و همکاری با مهندسین در نگهداری تجهیزات بخش پرتو درمانی

وظایف تیم طراحی درمان:

  • مشورت با متخصصین رادیوتراپی انکولوژی در مورد جنبه های فیزیکی و رادیوبیولوژیکی پرتودرمانی و تهیه طرح درمان بیماران
  • محاسبه توزیع دز و تنظیمات دستگاه برای درمان بیماران
  • تایید طرح نهایی توسط نرم افزار

وظایف تیم حفاظت در برابر اشعه :

  • توسعه و اجرای برنامه های حفاظت در برابر پرتو
  • مدیریت و نظارت بر برنامه های حفاظت در برابر اشعه پرتو کاران
  • نظارت بر آماده سازی ، استفاده و نگهداری چشمه های براکی تراپی

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...