کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی

بخش فیزیک پزشکی
access_time

18 اردیبهشت 1398

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی آنکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است. برای دستیابی به این هدف شرح وظایفی به این بخش اختصاص داده شده است که در سه زیر گروه دوزیمتری و تضمین کیفیت شتاب دهنده ها، طراحی درمان و حفاظت پرتویی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
وظایف تیم دوزیمتری و تیم تضمین کیفیت شتاب دهنده ها:

  • مشخصات عملکردی، تست های پذیرش و راه اندازی تجهیزات جدید
  • کالیبراسیون دستگاههای تولید اشعه و منابع رادیواکتیو
  • توسعه و نگهداری برنامه تضمین کیفیت برای تمام روشهای درمانی و تجهیزات برای اطمینان از اینکه بیماران دز تجویز شده و توزیع دز دقیق و قابل قبول را دریافت کرده اند.
  • نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای کالیبراسیون چشمه ها و اندازه گیری دز اشعه و همکاری با مهندسین در نگهداری تجهیزات بخش پرتو درمانی

وظایف تیم طراحی درمان:

  • مشورت با متخصصین رادیوتراپی انکولوژی در مورد جنبه های فیزیکی و رادیوبیولوژیکی پرتودرمانی و تهیه طرح درمان بیماران
  • محاسبه توزیع دز و تنظیمات دستگاه برای درمان بیماران
  • تایید طرح نهایی توسط نرم افزار

وظایف تیم حفاظت در برابر اشعه :

  • توسعه و اجرای برنامه های حفاظت در برابر پرتو
  • مدیریت و نظارت بر برنامه های حفاظت در برابر اشعه پرتو کاران
  • نظارت بر آماده سازی ، استفاده و نگهداری چشمه های براکی تراپی

جست و جو

خدمات تصادفی

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد

داروخانه
داروخانه

داروخانه دکتر نجیبی

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه انستیتو کانسر پردیس