کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

انواع دیگر سرطان | انستیتو کانسر پردیس

انواع دیگر سرطان | انستیتو کانسر پردیس

سرطان می تواند در هر عضو یا بخشی از بدن بروز کند. همه ما با انواع سرطان های رایج مانند سرطان پوست، سرطان پروستات، سرطان ریه، سینه و روده بزرگ آشنا هستیم. به لحاظ پزشکی، دسته بندی انواع سرطان با توجه به سلولی که سرطان از آنجا آغاز شده است، صورت می گیرد. با توجه به اینکه سلول های سرطانی می توانند در هر نقطه از بدن شروع به رشد کنند، با انواع مختلفی از سرطان مانند سرطان استخوان، سرطان رحم، سرطان تخمدان و ... مواجه خواهیم شد.